Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
עוזר/ת מינהלי/ת (JB-363) הפקולטה לניהול פנימי 29/10/2020
מזכיר/ת היחידה לסטודנטים מחו"ל (JB-362) היחידה לסטודנטים מחו"ל פנימי 27/10/2020
סגן/ית ראש מינהל לתלמידים והוראה (JB-361) הפקולטה למדעים מדויקים פנימי 27/10/2020
רכז/ת בקרה תקציבית (JB-360) היחידה לסטודנטים מחו"ל פנימי 25/10/2020
רכז/ת מכרזים (JB-358) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 22/10/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג להיסטוריה כללית החוג להיסטוריה כללית חיצוני 30/11/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודים קלאסיים החוג ללימודים קלאסיים חיצוני 27/11/2020
משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים ביה"ס למדעי המחשב בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2020
משרה סגל אקדמי ביה"ס למדעי המחשב בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2020

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block