Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
רכז/ת מכרזים (JB-358) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 11/03/2021
רכז/ת משק (JB-421) ביה"ס לרפואת שיניים/הפקולטה לרפואה פנימי 10/03/2021
טכנאי/ת מעבדת שירות – ניזול הליום (JB-418) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 10/03/2021
מזכיר/ת תלמידים (JB-377) הפקולטה לאמנויות חיצוני 10/03/2021
רכז/ת רישום וקבלת מועמדים (JB-364) אגף רישום ומנהל תלמידים חיצוני 10/03/2021
מזכיר/ת תארים מתקדמים (JB-422) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה פנימי 10/03/2021
מהנדס/ת לפרוייקטי מחקר לימודיים בתחום המידע הרפואי (JB-370) הפקולטה להנדסה חיצוני 07/03/2021
מזכיר/ת תלמידים (JB-420) הפקולטה לאמנויות פנימי 03/03/2021
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
Tenure-Track Faculty Position The School of Plant Sciences and Food Security בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון חיצוני 01/10/2021
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום חיצוני 13/03/2021

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block