Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
ספרן/ית (JB-268) הספרייה המרכזית פנימי 26/02/2020
מנהל/ת חשבונות (JB-267) הספרייה למדעי החיים ולרפואה פנימי 26/02/2020
מזכיר/ת מינהל (JB-266) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 26/02/2020
רכז/ת תכניות לימודים אוניברסיטאיות לתואר ראשון (JB-265) המזכירות האקדמית פנימי 25/02/2020
אחראי/ת טכני/ת של מעבדת שירות (JB-264) המחלקה להנדסה ביו-רפואית/הפקולטה להנדסה פנימי 23/02/2020
מזכיר/ת בחינות ותלמידים (JB-263) הפקולטה למדעי הרוח פנימי 23/02/2020
מנהל/ת יחידת טרום מחקר (JB-262) רשות המחקר פנימי 20/02/2020
רכז/ת חוגים (JB-261) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים פנימי 19/02/2020
מזכיר/ת תלמידים (JB-260) היחידה ללימודי שפות פנימי 19/02/2020
מנהל/ת מדור יעץ והדרכה (JB-161) הספרייה למדעי החיים ולרפואה חיצוני 19/02/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בלימודי הערבית והאסלאם החוג ללימודי הערבית והאיסלאם חיצוני 01/04/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודי מזרח אסיה החוג ללימודי מזרח אסיה חיצוני 12/03/2020

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block