Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מתוך הסדרה "קצרצרים" על התחדשות עירונית של מגזין אורבנולוגיה
19.07.20
אורבנולוגיה
פרופ' נטע זיו - רגולציה וחלוקה
מתוך הסדרה "קצרצרים" על התחדשות עירונית של מגזין אורבנולוגיה
ההיבטים החברתיים של דיור בר השגה הם רבים ובלתי מטופלים. למשל, העובדה שאין שהתחדשות עירונית בפריפריה, עדיין לא קיבלה מענה רגולטורי. נטע זיו, משפטנית, מציעה מנגנון חלוקתי חדש שיוכל לאזן בין חוסר האיזון בפריפריה ובמרכז. כמו כן היא מציעה להגביל את ‘ההבטחות’ של היזם לדיירים ולחייב תסקיר חברתי מקיף. הקצרצר הזה הוא על הצורך להכניס מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית הוגנת יותר.
16.07.20
ד"ר טלי חתוקה - התחדשות עירונית
19.07.20
פרופ' נטע זיו - רגולציה וחלוקה
02.08.20
ד"ר טליה מרגלית - להחזיר את הכוח למתכנן העירוני
02.08.20
ד"ר רוית חננאל - לשנות את נקודת המוצא

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block