הרכב שכר הלימוד ותשלומים נלווים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • הרכב שכ"ל ותשלומים נלווים

   

  גובה שכר הלימוד

  להלן התעריפים העדכניים לשנת הלימודים תש"ף:

   

  שכר הלימוד היסודי לתואר ראשון הינו  10,289 ₪ (1)

   

  שכר הלימוד היסודי לשאר התארים הינו  13,904

   

  עלות קורס אנגלית מתקדמים א' (בינוני) – 1,043 ₪

   

  גרירה/תקורה לתואר ראשון 1,028 ₪

   

  גרירה/תקורה לתואר לשאר התארים 1,390 ₪

   

  תשלומים נלווים

   

  דמי אבטחה לשנת תש"ף – 520 ₪

   

  דמי רווחה לשנת תש"ף – 329

   

  ארגון סטודנטים יציג - 10 ₪

   

  שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2019.  בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף מסכום שכר הלימוד לאחר הצמדתו למדד חודש יולי 2019, וכפוף לשינויים בהתאם להחלטות מוסדות האוניברסיטה המוסמכים.

   

  סכום התשלומים הנלווים קבוע גם לתלמידים שלומדים בסמסטר אחד וללומדים היקף לימודים חלקי.

   

  ב.   פטורים מתשלומים נלווים:

  1. בעונת לימודי הקיץ, תלמידים אשר שילמו תשלומים נלווים במסגרת שכר הלימוד לשנת הלימודים.

   

  2. תלמידי מחקר, תלמידי אוניברסיטת תל-אביב, השוהים בחו"ל, לצורך לימודיהם, במשך כל השנה האקדמית. הם חייבים בתשלום שכר הלימוד ופטורים מתשלומים נלווים (עליהם להמציא אישור מתאים למשרד לשכר לימוד ממזכירות תלמידי מחקר או מהפקולטה).

   

  enlightened הערה:

  1) לתלמידי התואר הראשון

  שכר הלימוד לתואר הראשון לשנת תש"ף מופחת, וזאת על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א.

   

  על פי החלטת הממשלה מס' 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנת הלימודים תש"ף יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 ש"ס.

   

  מי שנרשם לפחות מ-18 ש"ס, או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 ש"ס לפחות, או מי שיפסיק את לימודיו במהלך השנה, וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.

   

  יחד עם זאת, מבוססת ההחלטה בדבר הפחתת שכר הלימוד כאמור לעיל, על התחייבותה של הממשלה למימון הפחתה זו.

   

  לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

   

 • שירותי רווחה

   

  שירותי רווחה:

  תשלום דמי הרווחה מקנה זכאות לשירותים רבים ומגוונים הנחוצים לסטודנט ואשר סוכמו עם אגודת הסטודנטים.

   

  להלן פירוט השירותים שניתנים לסטודנטים המשלמים דמי רווחה (חלק משירותים אלה ניתנים ע"י אגודת הסטודנטים ובאחריותה):

   

  שירותים הניתנים לסטודנטים וסטודנטיות ששילמו דמי רווחה:

   

   

  שירות

  משלם/ות דמי רווחה

  כלל הסטודנטים/ות

  *ביטוח בריאות פרטי לפרטים

  V

   

  הנחה ברכישת מנוי וכניסות חד פעמיות למרכז הספורט

  V

   

  הצטרפות למועדון הצרכנות מועדון TAU

  V

   

  מלגות לסטודנטים/ות מטעם האגודה תמורת מעורבות חברתית

  V

   

  חוגים, שיעורי תגבור ומרתונים מסובסדים למבחנים ביחידת הקורסים  "אקסטרא"

  V

   

  שירותי "ספרות זולה" - מקראות, חוברות מבחנים, הדפסות צבע, שחור לבן והדפסות רחבות במחירים סטודנטיאליים

   

  V 

  כרטיסיות מוזלות לארוחות בקפיטריות בתוך הקמפוס

   

  V

  השתתפות בהגרלת תווי חנייה בקמפוס לתואר ראשון ושני

  V

   

  קבלת מתנה בפתיחת שנת הלימודים

  V

   

  השתתפות במשלחות לחו"ל מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

  V

   

  הנחה של 250 ש"ח עבור השתתפות בנופש סטודנטים/ות פאנג'ויה

  V

   

  50% הנחה בחניוני "אחוזת חוף" סביב הקמפוס

  V

   

  הנחה למנויים שנתיים וסמסטריאליים בחניוני "אחוזת חוף"

  V

   

  כרטיס מוזל ליום הסטודנט

  V

   

  אפשרות להגשת בקשה לדיור במעונות

  V

   

  ייעוץ חינם ע"י רואה חשבון בנושא החזרי מס לשכירים

  V

   

  יעוץ משפטי ע"י עורך דין חינם

  V

   

  ייצוג בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה ע"י סנגור סטודנטים/ות

   

  V

  הזכות לבחור ולהבחר למוסדות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

   

  V

  גישה לבנק בחינות ומאגר סיכומים

  V

   

  5% הנחה בחוג הצפוני במעמד החיוב למחזיקי מועדון TAU

  V

   

  10% הנחה במעמד הקנייה למחזיקי מועדון TAU בחנות "אקדמון" באונ' - (לא כולל מוצרי אלקטרוניקה)

  V

   

  כרטיס הנחה קבועה של חברת "דלק" בכל תדלוק.

   

  V

  מגוון מוצרים במחירון מפוקח בחנות אקדמון

   

   V

  סריקת מחברות בחינה

   

   V

  השאלת מטענים לטלפונים במרכז השירות של מיטשל

  V

   

  הלוואות מדקנאט הסטודנטים

  V

   

  הטבות למילואימניקים (השאלת נטסטיקים, ערב הוקרה וכו').

  V

   

  מקלחות רוכבי אופניים

  V

   

  פינות רווחה (קפה שוק/ מיקרוגלים)

   

  V

  ירידים ואירועים

   

  V

  אירועים קהילתיים

   

  V

  סיוע לתאים פוליטיים וחברתיים

   

  V

  שירותי המחלקה האקדמית

   

  V

  פינות הנקה

   

  V

  ארוחות מפוקחות בקפיטריות

   

  V

   

   

  תלמיד רשאי שלא לשלם את דמי הרווחה אם יודיע על כך מראש (בטרם פרע את התשלום הראשון או את התשלום מראש או בטרם חתם על הצהרת סגל-למלגאים וסגל זוטר, או טרם חשבון שכר הלימוד עודכן על ידי מלגה/פטור משכר לימוד). יש לעדכן את הבקשה על ויתור רווחה במידע האישי לתלמיד עד ל-14.09.19.

   

  יש להודיע על ויתור הרווחה לכל שנת לימודים בנפרד.

   

  מועמדים ששילמו את המקדמה, יכולים להודיע על ויתור שירותי הרווחה עד ליום 14.09.2019.

   

  טופס ויתור על שירותי רווחה לשנה"ל תש"ף  

   

   

  *לכתב השירות של ביטוח הבריאות הפרטי לחצו כאן.

   

 • ארגון הסטודנטים הארצי היציג

   

  החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנטים לתואר ראשון ושני ישלמו 10 ₪ בשנה לארגון הסטודנטים הארצי היציג.

   

  הסכום הנדרש לשלם בסך 10 ₪ יתווסף לתשלום הראשון / מראש לשנה"ל תש"ף.

   

  הארגון יפעל למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו מוכר רשמית על ידי מוסדות המדינה.

   

  להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה:

   

  1. בשנת 2016 תוקן חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז – 2007 (להלן – "החוק") במסגרתו עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון הסטודנטים הארצי היציג. מתוקף סמכותו לפי סעיף 21 א(ג) לחוק, הכיר מנכ"ל המל"ג ב ”התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ” (ע"ר) כארגון הסטודנטים הארצי היציג.

   

  2. מתוקף סמכותה לפי סעיף 21 ח(א) לחוק, קבעה המל"ג את כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג), התשע"ח – 2018 . הכללים אשר נכנסו לתוקפם ביום 18.6.18 קובעים כי הסכום שחייב לשלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר, מוסמך או אינג'ינר, לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יעמוד על סך של 10 שקלים חדשים לשנה.

   

  למידע נוסף >

   

  שאלות ותשובות >

 • English Tuition

   

  The composition of the tuition for the academic year 2019-2020

   

  The basic tuition fees for 100% coverage is 13,904 NIS. This amount is indexed to inflation using the Consumer Price Index (CPI) of June 2019 (published on July 15th 2019).

   

  Furthermore, tuition for foreign students is 25% higher than the basic tuition fees.

   

  In addition, the following payments are added to the basic tuition fees:

  Security payments - 520 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2019.

  Welfare payments – 329 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2019

  Students Organization Charge-10 NIS indexed to inflation using the CPI of June 2019.

   

  Tel Aviv University

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block