זכאות למימון שכר לימוד

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • שכ"ל מאונ' ת"א

  תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד באוניברסיטת תל-אביב

  תלמידים הנמנים עם הסגל האקדמי או המנהלי הקבוע של אוניברסיטת תל-אביב וכן קרובי משפחתם (בני זוג וילדים) זכאים לפטור משכר לימוד בכפוף להוראות נוהל פטור משכר לימוד והוראות תקנוני ההעסקה הרלוונטיים.

   

  לשם הסדרת הזכאות לפטור מתשלום שכר לימוד בגין לימודים באוניברסיטה יפעל העובד כדלקמן:

   

  1.  חבר הסגל המנהלי - המבקש פטור בגין לימודיו שלו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד, יגישו לחתימת הממונה עליו וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים .

   

  2.  חבר הסגל האקדמי (שאינו נמנה על חברי הסגל המפורטים בסעיפים 6 ו-7 דלהלן) - המבקש פטור בגין לימודיו שלו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים.

   

  3.  כל עובד - המבקש פטור בגין לימודים של קרובי משפחתו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים.

   

  4.  במקרים המנויים בסעיפים 3-1 דלעיל, יגישו העובדים את טופס הבקשה במועדים כדלקמן:

   

  א.  תלמידים חדשים - יגישו את הטופס עם קבלת הודעת הקבלה לאוניברסיטה.

  ב.  תלמידים ממשיכים - יגישו את הטופס במהלך חודש יולי שלפני תחילת שנת הלימודים.

  ג.   תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקה - יגישו את הטופס מיד לאחר הגשת בקשתם לחידוש הלימודים.

   

  הפטור חל על תלמידים הלומדים: תואר ראשון, תואר שני, לימודי צבירה - תואר 07.

   

  תואר שלישי, תעודת הוראה, מועמד לתלמיד מחקר - תואר 60, לימודי השלמה לקראת תואר שני - תואר 03, תלמידים מחוננים שמתקבלים ללימודים במעמד מיוחד בטרם השלימו תעודת בגרות - תואר 01 מעמד 25 .

   

  הפטור חל גם על עובדי האוניברסיטה (אינו חל על בני משפחה) הרשומים לקורסים בודדים במעמד מיוחד - תואר 01, 02.

   

  הפטור אינו חל על לימודי תעודה ותכניות מיוחדות שאינן מפורטות לעיל.

   

  5.  עובד שפרש לפנסיה וילדי שארים - המבקשים פטור משכר לימוד - יפנו למדור רישום ובקרת כח אדם באגף משאבי אנוש לשם ברור זכאות ונוהל מימוש הפטור.

   

  6.  מורים ומדריכים במקצועות הקליניים - החזר תשלום שכר הלימוד בגין לימודים שלהם או של קרובי משפחתם ייעשה באמצעות הפקולטה לרפואה.

   

  7. עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומלגאים יחתמו על הצהרת סגל בפקולטה לפני הרישום לקורסים וישלחו את הצהרת הסגל החתומה למייל im@tau.ac.il. הזכאות לפטור משכר לימוד נקבעת בהתאם לנוהל פטור משכר לימוד.

   

  תלמידים שנהנו מפטור משכר לימוד בשנה החולפת, או תלמידים שאותרו ע"י המערכת הממוכנת, קבלו את דף התשלומים, כשגובה התשלום הראשון נקבע יחסית לגובה הפטור משכר לימוד. תלמידים כנ"ל, שלא ימציאו את טופס הבקשה כמובהר לעיל, התשלומים הבאים שיקבלו יכללו את מלוא שכר הלימוד.

   

  באשר לתוכניות חוץ תקציביות (תכנית למנהלים) - יש לפנות לאגף משאבי אנוש לבדיקת הזכאות לפטור.

   

  מובא בזאת לידיעת עובדי האוניברסיטה, שעפ"י הוראות מס הכנסה, הינם חייבים במס בגין הפטור משכר לימוד. חיוב המס יתבצע ממשכורתו של העובד במהלך השנה האקדמית, במספר תשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.

   

 • מוסדות אחרים

  תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה

  תלמידים ממשיכים, הלומדים ע"ח מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, קיבלו את דף התשלומים כשגובה התשלום הראשון נקבע יחסית לגובה הפטור משכר לימוד שאותו קיבלו בשנה החולפת.

   

  עליהם לפנות למחלקת משאבי אנוש במוסד בו הם עובדים בבקשה לפטור משכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א.

   

  את טופס הפטור ניתן לשלוח ליחידה לשכר לימוד למייל im@tau.ac.il   או לפקס: 03-6406720 .

   

  תלמידים שלא ימציאו את טופס הפטור משכר לימוד, התשלומים הבאים יכללו את מלוא שכר הלימוד.

   

  תלמידים חדשים שטרם המציאו אישור לפטור משכר לימוד, מתבקשים לפנות ליחידה לשכר לימוד לא יאוחר מהתאריך הנקוב בשובר תשלום מס' 1, להביא עמם אישור מאגף משאבי אנוש במוסד בו עובד בן משפחתם.

   

  היחידה לשכר לימוד תתקן את שובר התשלום לפי גובה הפטור ותחזיר את השובר לתלמיד. תלמידים כנ"ל חייבים בכל מקרה בתשלומים נלווים.

   

  עפ"י הוראות מס הכנסה, עובדי האוניברסיטה חייבים במס בגין הפטור משכר הלימוד.

   

 • מימון ע"י מוסדות חיצוניים

  תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י מוסדות חיצוניים

  סטודנטים ישראליים, המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה, או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד היסודי.

   

  תלמידים ששכר הלימוד שלהם משולם במלואו או בחלקו ע"י מוסד חיצוני יפנו למדור שכר לימוד, לא יאוחר מהתאריך הנקוב בשובר מס' 1 ויביאו עמם כתב התחייבות מתאים מאת המוסד המממן, ואת שוברי התשלום.

   

  לתשומת לב:

  הרישום לקורסים יתאפשר רק עם העברת התשלום לאוניברסיטה. אם המוסד החיצוני לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על התלמיד. תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון יחויב בהפרשי הצמדה וריבית.

   

  תלמידים שלא יקבלו את מלוא המימון לשכר הלימוד היסודי והתשלומים הנלווים, מתבקשים להמציא יחד עם כתב ההתחייבות של המוסד המממן את דף  התשלומים שלהם כדי לעדכנו בהתאם.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block