תקנות הפסקת לימודים (ביטול הרשמה)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • הפסקת לימודים

  נוהל הודעה על הפסקת לימודים

  תלמיד או מועמד ששילם מקדמה או תשלום מס' 1 לתשפ"א והחליט להפסיק את לימודיו באוניברסיטה בשנה זו, חייב להודיע על כך מיד בכתב למדור תלמידים או ליחידה לרישום וקבלה באגף רישום ומינהל תלמידים.

   

  מתקבלים חדשים יודיעו ליחידה לרישום וקבלה עד לסוף החודש הראשון ללימודיהם. החל מהחודש השני ללימודים, על התלמידים להודיע למדור תלמידים.

   

  ההודעה תימסר ע"י התלמיד:

  • במסירה אישית במדור תלמידים או ביחידה לרישום וקבלה באגף רישום ומינהל תלמידים.
  • באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד בכתובת https://www.ims.tau.ac.il/Tal (שם השירות: בקשה להפסקת לימודים).
  • בדוא"ל:  מדור רישום וקבלה: im@tau.ac.il , מדור תלמידים: Mt@tauex.tau.ac.il
  • בדואר רשום

   

  כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודים בדואר רשום, ישמש אישור מהדואר על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מאגף רישום ומינהל תלמידים על קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.

   

  תלמיד המודיע על הפסקת לימודים במכתב או בדוא"ל, חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים ממשלוח ההודעה.

   

  רק לאחר ביצוע כל ההנחיות, יבוצע גמר הטיפול בחשבון התלמיד.

   

  חרף האמור לעיל, תלמיד שלא רשום לקורסים כלל (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, יחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך.

   

  על תלמיד שכזה יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בטבלה שלהלן.

   

  לתשומת לבך: ההודעה על הפסקת הלימודים תחסום את הגישה לספריה ולאינטרנט.

   

  תקנות תשלום שכר לימוד למפסיקי לימודים

  הפסקת לימודים (מסיבות אישיות) של תלמידים ומועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר א'

   

   

  תאריך הפסקת הלימודים

  התשלום בו חייבים תלמידים חדשים (כולל תלמידים וותיקים שהתקבלו לחוג אחר ו/או לתואר אחר)

  התשלום בו חייבים ממשיכים (ממשיכים ללמוד באותו חוג/ים ובאותו תואר)

  1

  עד 15.8.20

  -

  -

  2

  מ-16.8.20 ועד

  15.9.20

  סך 1,720 ₪

  סך 1,720  ₪

  3

  מ-16.9.20 ועד

  5.11.20

  סך 3,441  ₪ *

  סך 1,720 ₪

  4

  מ-6.11.20 ועד

  16.3.21

  מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד לסמסטר א'  + מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים**

  5

  מ-17.3.21 ועד

  סוף שנת הלימודים

  מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד + תשלומים נלווים

   

   

  * מועמדים שתאריך הפירעון של התשלום שלהם חל לאחר 15.9.20 ושיבטלו את לימודיהם עד שבועיים לאחר מועד זה, יחויבו בדמי טיפול בסך 1,720 ₪  (וזאת עד תחילת שנת הלימודים. עם תחילת שנת הלימודים חלות עליהם התקנות הרגילות).

   

   

  מועמד שלא לקראת תואר (תואר 01, 02, 03) יחויבו בדמי טיפול בסך 1,720 ש"ח (וזאת עד תחילת שנת הלימודים. עם תחילת שנת הלימודים חלות עליהם התקנות הרגילות).

   

  ** תלמיד חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' - יחויב ב-3,441 ₪ בלבד. תלמיד ממשיך שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' - יחויב ב-1,720 ₪  בלבד. בכל מקרה החיוב לא יפחת מ-3,441 ₪ לתלמיד חדש ו-1,720 ₪ לתלמיד ממשיך.

   

  תלמיד שהתקבל לסמסטר א' והודיע על הפסקה עד חודש לפני פתיחת שנה"ל, ותכנית הלימודים לא נפתחה בסמסטר ב' באותה השנה, יהיה זכאי להעברת מלוא סכום המקדמה ששילם בסמסטר א' לסמסטר א' של השנה העוקבת. מימוש המקדמה יתאפשר רק אם המועמד/ת יעמוד בתנאי הקבלה בסמסטר העוקב.

   

  הערות

  1. תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו מה-15.11.20 ואילך, יחויב בנוסף לשכר לימוד ולתשלומים הנלווים גם בתוספת תקורה או גרירה בהתאם לתקנות שפורטו ב"עיקרי תקנות שכר לימוד" בכל אחד מהתארים.

   

  2.  תלמידים חדשים לתואר ראשון שיפסיקו לימודיהם במהלך השנה, ולא נרשמו להיקף שעות של 18 ש"ס לפחות, ישלמו את מלוא שכר הלימוד ללא ההפחתה.

   

  תקנות הפסקת הלמודים אינן חלות על האוכלוסיות הבאות, אשר להן יוחזר מלוא הסכום ששילמו ע"ח שכר הלימוד:

   

  1.  מועמד שיידחה עקב אי עמידה ברמה הנדרשת באנגלית/עברית עד תחילת שנת הלימודים.

   

  2.  מועמד שחויב ללמוד בקורס קיץ (כגון: קורס הכנה בפיסיקה, הנדרש למתקבלים לכימיה) ונכשל בבחינת סוף קורס ההכנה.

   

  3. מועמד שמתקבל רק לאחד משני החוגים (בצרוף דו-חוגי), ומשלם את המקדמה, ולאחר מכן נדחה מהחוג השני או לא התקבלה החלטה. מועמד כנ"ל, יוחזר לו מלוא התשלום אם יודיע על ביטול לימודיו בתוך שבועיים מיום הודעת הדחייה מהחוג השני, כלל זה יחול גם על מי שטרם קבל תשובה מהחוג השני, וזאת אם הוא עונה על אחת האפשרויות:

   

  • בחר בחוגים אלה בעדיפות ראשונה בתנאי שעד לאותו שלב לא התקבל לחוג נוסף בעדיפות נמוכה יותר, באופן שייצור לו צירוף דו-חוגי.
  • בחר בחוגים אלה כתחליף ובאותו מועד טרם נשלחו תשובות לחוג/ים שבחר בעדיפות ראשונה
  • בחר בחוגים אלה כתחליף ונדחה מהעדיפות הראשונה.

   

  heart לתשומת לב: תלמיד הרשום לתכנית חוץ תקציבית, יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בחוזה האישי עליו חתם.

   

 • לתלמידים שהתחילו בסמ' ב'

  הפסקת לימודים (מסיבות אישיות) של תלמידים ומועמדים שנרשמו לסמסטר א' ומבקשים להתחיל ללמוד בסמסטר ב'

  מועמד/תלמיד שהתקבל לסמסטר א' בחוג מסוים, מבטל ומבקש ללמוד בסמסטר ב‘ של אותה שנה ובאותם חוגים, זכאי להעברת מלוא הסכום ששילם בסמסטר א' לזכותו לסמסטר ב‘. הזכות להעברת הכספים (לגבי מועמדים) כפופה להחלטת ועדת הקבלה על ההתקבלות לסמסטר ב'.

   

  תלמיד שהתקבל לסמסטר א' והודיע על הפסקה עד חודש לפני פתיחת שנה"ל, ותכנית הלימודים לא נפתחה בסמסטר ב' באותה השנה, יהיה זכאי להעברת מלוא סכום המקדמה ששילם בסמסטר א' לסמסטר א' של השנה העוקבת. מימוש המקדמה יתאפשר רק אם המועמד/ת יעמוד בתנאי הקבלה בסמסטר העוקב.

   

  תלמיד שהתקבל לסמסטר ב' בחוג מסוים והפסיק ללמוד עד שבועיים אחרי תחילת סמסטר ב' (תום תקופת השינויים בקורסים), והתקבל לשנה"ל העוקבת באותם חוגים, זכאי להעברת מלוא סכום המקדמה ששילם בסמסטר ב' לסמסטר א' של השנה העוקבת. מימוש המקדמה יתאפשר רק אם המועמד/ת יעמוד בתנאי הקבלה בסמסטר העוקב.

   

  הטיפול בהפסקת הלימודים לסמסטר א' יבוצע לגבי מועמד/תלמיד כנ"ל, כרגיל על פי תאריך הביטול. עם התקבלותו לסמסטר ב', יהיה עליו לפנות ליחידה לשכר לימוד לצורך הסדרה של העברת הכספים לזכות חשבונו בסמסטר ב‘.

   

  תקנה זו חלה רק על מי שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' או עסק בכתיבת תזה.

   

  מי שנרשם לקורסים או עסק בכתיבת תזה, יחולו עליו תקנות ההפסקה הרגילות.

   

  אם לא יתחיל ללמוד בסמסטר ב', יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים, על-פי התאריך המקורי בו הפסיק את לימודיו לסמסטר א'.

   

  הפסקת לימודים (מסיבות אישיות) של תלמידים שמחדשים את לימודיהם בסמסטר ב' ומועמדים שמתחילים ללמוד בסמסטר ב'

   

  תאריך הפסקת הלימודים

  התשלום בו חייבים תלמידים חדשים (כולל תלמידים וותיקים שהתקבלו לחוג אחר ו/או לתואר אחר)

  התשלום בו חייבים תלמידים מחדשים (ממשיכים ללמוד באותו חוג/ים ובאותו תואר)

  1 עד 31.12.20

  _

  _

  2

  מ-1.1.21  ועד 16.2.21 (שבועיים לפני פתיחת הסמסטר)

  סך 1,720 ₪   

  סך 1,720 ₪   

  3

  מ-17.2.21 עד  

  16.3.21

  סך 3,441 ₪  

  סך 1,720 ₪

  4

  מ-17.3.21  ועד סוף שנת הלימודים

  מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד + תשלומים נלווים

  מלוא שכר הלימוד בו חויב התלמיד + תשלומים נלווים

   
   
   

  הערה: בכל מקרה - התשלום בו יחויבו מועמדים המפסיקים את לימודיהם מ-17.2.21 לא יהיה נמוך מ-3,441 ₪. התשלום בו יחויבו תלמידים שחידשו את לימודיהם ומפסיקים אותם לא יהיה נמוך מ-1,720 ₪ .

   

  מועמד שלא לקראת תואר (תואר 01, 02, 03) יחויבו בדמי טיפול בסך 1,720 ש"ח (וזאת עד תחילת סמסטר ב'. עם תחילת סמ' ב' חלות עליהם התקנות הרגילות).

   

  מועמדים שתאריך הפירעון של התשלום שלהם חל לאחר 17.2.21 ושיבטלו את לימודיהם עד שבועיים לאחר מועד זה יחויבו בדמי טיפול בסך 1,720 ₪ (וזאת עד תחילת סמסטר ב'. עם תחילת הסמסטר חלות עליהם התקנות הרגילות).

   

  תלמיד שהודיע על הפסקת לימודים לאחר 17.3.21 יחויב, בנוסף לשכ"ל, בתוספת תקורה/גרירה בהתאם לתקנות שכ"ל.

   

  מועמדים שמתחילים ללמוד בסמסטר ב' לתואר ראשון שיפסיקו לימודיהם במהלך השנה ולא נרשמו להיקף שעות של 9 ש"ס לפחות, ישלמו את מלוא שכר הלימוד ללא ההפחתה.

   

  heart לתשומת לב: תלמיד הרשום לתכנית חוץ תקציבית, יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בחוזה האישי עליו חתם.

   

 • הפסקת לימודים ע"י האוניברסיטה

  הפסקת לימודים/ביטול הרשמה ע"י האוניברסיטה

  1.  מועמד אשר התקבל ללימודים על תנאי ולימודיו הופסקו עקב אי עמידה בתנאי עד יום תחילת שנת הלימודים, יוחזר לו כספו למעט 3,441 ₪. לאחר מועד זה יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים והחזר תשלומים.

   

  2. תלמיד ממשיך שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות עד תום סמסטר א' (אך לפני בחינות סוף הסמסטר) - יקבל בחזרה את הכסף ששילם ע"ח שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.

   

  3. תלמיד שלימודיו הופסקו  מסיבות אקדמיות מתום סמסטר א' ועד לסיום שנת הלימודים (לפני בחינות המעבר) יחויב בשכר לימוד לסמסטר א' בלבד.

   

   

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block