פירוט תהליך תשלום שכר הלימוד השנתי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • כללי

  כללי

  שכר הלימוד היסודי לתשפ"א נקבע על בסיס שכר הלימוד לתש"ף, שכן האוניברסיטה טרם קיבלה עדכון לגבי שכר הלימוד לשנה זו. עם קבלת ההודעה על גובה שכר הלימוד נעדכן את חשבון שכר הלימוד.

   

  לתלמיד המחויב בשכר לימוד הנמוך מ-100% יקטן מס' התשלומים (למשל, תלמיד המחויב ב-40% שכר לימוד ישלם את שכר לימוד בשני תשלומים. 25% משכר הלימוד השנתי בתשלום הראשון, 15% משכר הלימוד השנתי בתשלום השני).

   

  אופן תשלום שכר הלימוד מעודכן בהתאם להצהרת התלמיד במידע האישי.

   

  תלמיד שלא הצהיר יקבל שובר לתשלום בבנק. שובר לתשלום בבנק נשלח גם לתלמידים שהצטרפו להסדר תשלום בהוראת קבע ולא הצהירו על המשך לימודיהם בתשפ"א. החיוב לא יועבר לתשלום בבנק.

   

  הודעה בדבר גובה התשלום ומועד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי והוראת קבע - תשלח ב-sms בלבד.

   

  תלמיד לתואר ראשון, שני, תעודת הוראה ומעמד מיוחד, הרשום לקורסים בהיקף המחייב שכ"ל נמוך מ-40%, יעדכן במידע האישי לתלמיד "הצהרה על היקף לימודים חלקי".

   

  בכל בירור לגבי סכום השובר יש לפנות ליחידה לשכר לימוד. רק היחידה לשכר לימוד רשאית לתקן את סכום השובר.

   

  תלמיד שלא קיבל את שובר תשלום מס' 1 חייב לפנות ליחידה לשכר לימוד לפני מועד התשלום. התלמיד נדרש לשלם את התשלום לפני מועד הרישום לקורסים. לא יתאפשר רישום לקורסים לתלמיד שלא סידר את שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א (התשלום נקלט בחשבון התלמיד לאחר כ-5 ימי עבודה). תלמידים שיירשמו לקורסים למרות שלא סידרו את שכר הלימוד, יחויבו בשכר לימוד בהתאם לרישום לקורסים ולמועד בו האוניברסיטה הפסיקה את לימודיהם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד.

   

   heart לתשומת לב:
   

  1.  יש לשלם את התשלומים במועדם (כמצוין בשובר). אם יש לתלמיד בירורים או עדכונים לגבי גובה התשלום - יש לערכם לפני מועד התשלום, על מנת שניתן יהיה לשלם במועד.

   

  2.  תלמיד שיפגר בתשלום כלשהו - ובכלל זה בתשלום מלוא היתרה, יהיה חייב בריבית פיגורים צמודה בשיעור של 0.02% ליום. זאת בנוסף להצמדה כמפורט בכתב ההתחייבות החל מהמועד שבו חל פירעונם של התשלומים ועד למועד תשלומם בפועל.

   

  3.  תקנות ריבית הפיגורים וההצמדה חלות במלואן גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורמים שונים, כולל תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד מטעם האוניברסיטה.

   

  4. תלמיד המתחיל או מחדש לימודיו בסמסטר ב', יחויב במלוא הפרשי ההצמדה ממדד יוני ועד למועד התשלום.

   

  5. תלמיד שלא קיבל שובר לתשלום מראש מסיבה כלשהיא ומעוניין לשלם מראש ולקבל הנחת תשלום מראש, מתבקש לפנות ליחידה לשכר לימוד לפני ה-14.9 ולקבל שובר. לא תינתן הנחה בשיעור של 2.5% למשלמים את מלוא שכר הלימוד (100% שכ"ל) לאחר ה-14.9 בכל שנה.

   

  6.  לא יינתן ייעוץ ולא יבוצע רישום לקורסים למי שלא הסדיר את שכר הלימוד.

   

  7.  חוב שכר לימוד שלא ייפרע, יועבר לגבייה במשרד עו"ד, ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית החוב. כל שירות כגון : אישורי לימודים, אישור סיום לימודים, פרסום ציונים וכו', מותנה בתשלום החוב, גם אם החוב אינו מתייחס לתואר שבגינו מבוקש השירות.

   

  8. תלמיד שתהיה בחשבונו יתרת זכות, היתרה תועבר לזכות חשבונו בשנה העוקבת. עם זאת תלמיד שיהיה מעוניין לקבל החזר, יוכל לפנות בכתב, החל מחודש אפריל, בבקשה להחזר.

   

  ההחזר יתבצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק. על התלמיד לעדכן את פרטי חשבון הבנק. את פרטי חשבון הבנק יש לעדכן במידע האישי לתלמיד ("עדכון פרטי חשבון בנק").

   

  תלמיד המשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, חשבון הבנק לחיוב ישמש גם להחזר.

   

  9. יתרת חוב של עד 20 ש"ח משנה קודמת מתווספת לתשלום ראשון.

   

   

   

 • תשלום מספר 1

  שובר תשלום מס' 1

  חייבים לשלמו כל התלמידים המשלמים את שכר הלימוד בתשלומים.

   

  התשלום הראשון הינו בשיעור של 25% משכר הלימוד השנתי היסודי המלא (100%) ותשלומים נלווים. תלמיד לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, התשלום הראשון הוא בשיעור של 10% משכר לימוד.

   

  תלמיד שחייב שכר לימוד שנתי בשיעור של 25% או נמוך ממנו, ישלם את שכר הלימוד בתשלום אחד (במקרה זה אין חלוקה לתשלומים).

   

  לתלמידים חדשים שהתקבלו, נוכתה מראש המקדמה ששולמה ע"ח שנת הלימודים תשפ"א.

   

  תלמידי תואר שני שצברו 200% שכ"ל תשלום מס' 1 שהופק הוא בשיעור של 10% שכר לימוד. לתלמיד שיירשם לקורסים ישלחו שוברי תשלום נוספים בהתאם להיקף הלימודים.

   

   

  *בשל הקורונה האוניברסיטה תאפשר פריסת תשלום ראשון (כולל חוב משנה"ל תש"ף עד 1500 ש"ח) ל-2 עד 3 תשלומים עד אוקטובר 2020.

  המעוניינים בפריסה יפנו למייל: im@tau.ac.il  בציון מספר תעודת זהות ומספר התשלומים המבוקש.

  בכל מקרה התשלום הראשון בפריסה לא יפחת מ-1720 ש"ח.

 • תשלום מראש

  תשלום מראש

  תלמיד שישלם שכר לימוד בשיעור של 100% ומעלה מראש עד 14 בספטמבר 2020, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% משכר הלימוד היסודי. תלמיד שלא קבל שובר לתשלום מראש מסיבה כלשהיא ומעוניין לשלם מראש ולקבל הנחת תשלום מראש, מתבקש לפנות ליחידה לשכר לימוד לפני ה-14.9 ולקבל שובר.

   

  תשלום מלוא שכר הלימוד מראש עד ל-14.9, בכל אחד מאמצעי התשלום ייזכה בהנחה בשיעור של 2.5%, בתנאי שהיקף הלימודים בפועל יהיה בגובה של 100% לפחות ושהתלמיד לא קבל מימון (למעט סיוע כלכלי).

   

  תלמיד ששילם את מלוא שכר הלימוד מראש (100%) ותכנית הלימודים בה הוא לומד מובנית ואינה מאפשרת לימודים בהיקף של 100%, יהיה זכאי להנחת תשלום מראש בגובה 2.5% משכר הלימוד היסודי של התלמיד באותה שנה, ובתנאי שאחוז שכר הלימוד באותה שנה הינו 80% שכ"ל לפחות (תכנית מובנית היא תכנית במתכונת בית ספר, למשל רפואה ומקצועות הבריאות, אשר תכנית הלימודים מכתיבה את מספר והיקף השעות הנדרשים בכל שנה). בכל מקרה כזה, יפנה הסטודנט למנהלת היחידה לשכר לימוד, לה הסמכות לאשר את הבקשה כמקרה חריג.

   

  מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה עד 14.8 והתקבלו לאוניברסיטה לאחר 14.8, יהיו זכאים להנחת תשלום מראש, בתנאי שישלמו את שכר הלימוד מראש לא יאוחר מ-14.10. תלמידים אלו יפנו בכתב ליחידה לשכר לימוד בכדי לקבל את זיכוי ההנחה.

   

  למועמדים שהתקבלו נוכתה המקדמה ששולמה ע"ח שנת הלימודים תשפ"א.

   

  הסכום בשובר התשלום מראש מחושב לפי 100% שכר לימוד שנתי ארצי, הואיל ובעת הפקת השובר אין עדיין מידע לגבי שעות הלימוד בפועל. תלמיד הסבור כי היקף לימודיו יהיה גבוה/נמוך מ-100% שכר לימוד, ומעוניין לשלם את כל שכר הלימוד מראש, יפנה ליחידה לשכר לימוד, בפקס או במייל לצורך עדכון השובר. לתלמיד ששילם את השובר בגובה 100% והיקף הלימודים יחייב שכר לימוד גבוה מ-100% יישלחו שוברי תשלום נוספים.

   

  אם היקף הלימודים יחייב שכר לימוד נמוך מ-100% תבוטל ההנחה בשיעור של 2.5%. כמו כן תבוטל ההנחה למי שיקבל מימון לשכר לימוד (גם מימון חלקי). ההנחה לא תבוטל לתלמיד שישלם שכר לימוד בגובה של 100% מראש וקיבל מלגת סיוע כלכלי.

   

 • שוברים ופיקדון שחרור מצה"ל

  תשלום באמצעות שוברים

  למי שבחר לשלם באמצעות שוברים נשלח דף תשלומים הכולל רק את תשלום מס' 1 או תשלום מראש ושובר חוב אם נותר לתלמיד חוב משנה קודמת.

   

  בדף  התשלומים שנשלח מפורטים:

  • התשלומים הנלווים
  • אחוז שכר לימוד לשעה סמסטריאלית
  • סך החיוב עבור גרירה (אם חייבים עפ"י התקנות שיפורטו בהמשך)

   

  ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד בתשלום מראש או בתשלום מס' 1 .

   

  השוברים הנוספים יופקו לתשלום ב- 5.11.20, 5.12.20, 5.2.21, 5.3.21, 5.4.21.

   

  לתשומת לב: בגין הפקת שובר, למעט השובר הראשון, יתווסף חיוב בסך 20 ש"ח.

  החיוב בגין הפקת שובר יתבצע בכרטיס הנבחן לסמסטר א' ובכרטיס הנבחן לסוף שנה"ל.

   

  תשלום באמצעות פיקדון שחרור מצה"ל

  כיוון שהפיקדון אינו מכסה את כל שנות הלימוד, גם תלמידים המממנים חלק משכר הלימוד באמצעות הפיקדון מתבקשים לעדכן את היחידה לשכ"ל לגבי אופן תשלום יתרת שכה"ל.

   

  תשלום מהפיקדון מתבצע באמצעות השובר שנשלח אליך. אם סכום השובר גבוה מהיתרה בפיקדון, יש לעדכן את סכום השובר לתשלום מהפיקדון באמצעות המידע האישי לתלמיד ("תשלום באמצעות הפיקדון"). השובר יישלח אליך. השובר פטור מחיוב דמי טיפול.

   

  הקרן לחיילים משוחררים משנה את אופן משיכת הפיקדון:

  החל מיום ה' - 30.7.2020 לא ניתן לשלם פיקדון בבנקים.
  בין הימים 30.7.2020 עד 3.8.2020 לא ניתן יהיה לבצע משיכות מהפיקדון עקב החלפת המערכות.

  החל  מ-4.8.2020 ניתן יהיה להגיש את הבקשות למשיכת הפיקדון ללימודים באמצעות האזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים בלבד.

   

  במידע האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים יש להקליד בשדה מספר סידורי של השובר,  9 ספרות מספר תעודת זהות ובנוסף 7 הספרות של מספר השובר המופיע בשובר התשלום.

  לדוגמה: אם מספר השובר הוא: 0301200 ומספר תעודת הזהות הוא: 123456789, יש להקליד בשדה מספר סידורי של השובר: 1234567890301200. בסה"כ 16 ספרות.

  התשלום ייקלט בחשבונות שכר הלימוד תוך שבוע ימי עבודה.

   

  לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים >

   

 • כרטיס אשראי

  תשלום באמצעות כרטיס אשראי

  למי שבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי לא נשלחו/יישלחו שוברי תשלום.

   

  ניתן לשלם את התשלום במידע האישי לתלמיד - תשלום בכרטיס אשראי. ניתן לבחור בין תשלום מראש לבין תשלום מס' 1.

   

  אין לשלם גם את התשלום מראש וגם את תשלום מס' 1.

   

  גם במהלך שנת הלימודים לא יישלחו שוברי תשלום למי שבחר לשלם בכרטיס אשראי.

   

  הסכומים לתשלום יעודכנו במידע האישי:

  • ב- 31.10.20  לתשלום עד 13.11.20
  • ב- 30.11.20 לתשלום  עד  14.12.20
  • ב- 31.1.21  לתשלום עד 14.2.21
  • ב- 28.2.21  לתשלום עד 14.3.21
  • ב-25.3.21 לתשלום עד 13.4.21

   

  יש לשלם את התשלום לא יאוחר מ-14 לכל חודש. סכום התשלום יתעדכן במאזן שכר לימוד במידע האישי.

   

  לתשומת לב, לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי טיפול בגובה של 0.9%.

   

   

  *בשל הקורונה האוניברסיטה תאפשר פריסת תשלום ראשון (כולל חוב משנה"ל תש"ף עד 1500 ש"ח) ל2- עד 3 תשלומים עד אוקטובר 2020.

  המעוניינים בפריסה יפנו למייל: im@tau.ac.il  בציון מספר תעודת זהות ומספר התשלומים המבוקש.

  בכל מקרה התשלום הראשון בפריסה לא יפחת מ-1720 ש"ח.

 • הוראת קבע

  הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)

  אופן תשלום שכר הלימוד מעודכן בהתאם להצהרת התלמיד במידע האישי.

   

  תלמיד שהצהיר שברצונו לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון לא נשלחו שוברים תשלום. 

   

  חשבון הבנק יחויב ב-30.8.20 בהתאם להצהרה, תשלום מס' 1 או תשלום מראש (הקובץ יועבר לחיוב חשבון הבנק ב-14.8.20. לאחר מועד זה לא ניתן לעדכן שינוי בסכום החיוב).

   

  תלמיד שלא הצהיר שברצונו לשלם תשלום מס' 1/ או תשלום מראש בהוראת קבע נשלח שובר לתשלום בבנק. החיוב לא יועבר לתשלום בהוראת קבע בבנק.

   

  אם הצהיר על אופן תשלום שונה מהוראת קבע לתשלום ראשון/ מראש הוראת הקבע תפעל החל מחודש 11/20. תלמיד המעוניין לבטל את הוראת הקבע צריך להודיע על כך בכתב למייל im@tau.ac.il

   

  תלמיד שכבר חתם על הוראת קבע בשנים קודמות ההרשאה תקיפה לגבי שנה"ל תשפ"א .

   

  מי שרוצה לשלם בהוראת קבע תשלום מראש או תשלום מס' 1 וטרם הצטרף להסדר הרשאה לחיוב הבנק, אישור הבנק על ההצטרפות להסדר חייב להיקלט בחשבון שכר הלימוד עד ולא יאוחר מיום 5.8.20. במידה וההרשאה לא תיקלט עד מועד זה, התשלום לא יועבר לגביה בבנק ועל התלמיד לשלם בבנק באמצעות השובר שנשלח אליו או לשלם באמצעות כרטיס אשראי. כדי להצטרף להוראת קבע יש להיכנס לעדכון פרטי חשבון בנק במידע האישי לתלמיד ("הצטרפות להסדר הרשאה לחיוב חשבון").

   

  חשוב להקפיד שמספר תעודת הזהות של התלמיד יעודכן בשדה האסמכתא בטופס הרשאה לחיוב חשבון. טופס שיגיע ללא מספר תעודת זהות של התלמיד לא יעודכן במערכת.

   

  אישור ההרשאה לאחר שאושרה בבנק יגיע ישירות מהבנק לאוניברסיטה. ניתן לוודא במידע האישי שאופן התשלום עודכן להוראת קבע.

   

  בשל הקורונה האוניברסיטה תאפשר פריסת תשלום ראשון (כולל חוב משנה"ל תש"ף עד 1500 ₪) ל-2 עד 3 תשלומים עד אוקטובר 2020 .

  המעוניינים בפריסה יפנו עד 10.8.2020 למייל: im@tau.ac.il  בציון מספר תעודת זהות ומספר התשלומים המבוקש.

  בכל מקרה התשלום הראשון בפריסה לא יפחת מ-1720 ש"ח.

  תלמיד שיפרוס את התשלום הראשון הסכום הראשון ישלח לגביה בהוראת קבע ב30.8.2020 התשלום הבא ב14.9.2020- ואחרון ב-14.10.2020

   

  התשלומים הנוספים יופקו:

  • ב- 29.10.20 לתשלום עד  13.11.20
  • ב- 26.11.20 לתשלום  עד  14.12.20
  • ב- 31.12.20 לתשלום עד 14.1.21
  • ב- 31.1.21 לתשלום עד ל 14.2.21
  • ב- 25.2.21  לתשלום עד 14.3.21
  • ב-25.3.21  לתשלום עד 13.4.21

   

  התשלום שיופק יתעדכן במאזן שכר לימוד במידע האישי.

   

  כל הסטודנטים שיוגדרו ע"י היחידה לסיוע כלכלי בדקאנט הסטודנטים כראויים לסיוע כלכלי ייהנו  משני תשלומים נוספים.

  במידה ותישאר יתרת חוב בעת הפקת כרטיס נבחן סמסטר ב' לתשלום בחודש יוני הסכום לא ישלח לגביה בהוראת קבע. ישלח שובר כרטיס נבחן סמ' ב' לתשלום בבנק.

   

   

   

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block