עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • תואר ראשון

  עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

  אופן חישוב שכר הלימוד השנתי מפורט בהגדרות שכר הלימוד.

   

  תלמיד הלומד בשתי תכניות לימודים, במסלול דו חוגי, שעות התקן לתואר הן צירוף של מכסת השעות בכל אחת מהתכניות.

   

  היקף לימודים המחייב שכר לימוד הנמוך מ-50% שכר לימוד שנתי יחויב בתקורה בנוסף לשכר הלימוד.

  תלמיד שקיבל אישור ללמוד רק קורסים שנכשל בהם בעבר ולכן לומד בהיקף נמוך מ-50% לא יחויב בתוספת תקורה (יש לשלוח אישור המחוג ליחידה לשכר לימוד).

   

  סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה זכאים לפטור מתקורה לשם יישום הפטור יש להעביר ליחידה לשכר לימוד אישור על שירות חובה.

   

  תלמידים הלומדים במקביל לקראת שני תארים בהנדסה ובפיזיקה לא יחויבו בתקורה בתנאי שאחוז שכר הלימוד השנתי בשני התארים גדול מ50% .

   

  תלמיד הלומד מעבר למספר שנות התקן לתואר חייב בתוספת גרירה .

  תלמידים הלומדים משפטים וחוג נוסף ועל פי ההנחיות של הפקולטה למשפטים פורסים את לימודיהם על פני ארבע שנים לא יחויבו בגרירה בשנה הרביעית. (סמסטר שמיני)

   

  תלמידים הלומדים במקביל לקראת שני תארים בהנדסה ובפיזיקה לא יחויבו בגרירה בשנה הרביעית ללימודיהם בתכנית לפיזיקה.

   

  תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה"

  תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה", אינו רשום לקורסים ושילם שכר לימוד מינימלי לתואר, ונותרה לו רק עבודה לסיום חובותיו האקדמיים יחויב בגרירה.

  תלמיד שנותרה לו בחינה בקורס שנלמד בשנה החולפת, לא יחויב בגרירה בגין בחינה זו.

   

  מינימום שכר הלימוד לתואר

  תלמיד חייב להשלים את מינימום שכר הלימוד לתואר, גם אם סיים בפרק זמן קצר יותר. חישוב סכום ההשלמה יהיה בהתאם לתעריף שכר הלימוד בשנה האחרונה שבה הוא למד.

   

  על פי חוק זכויות הסטודנט, תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו לתואר ראשון (בכל התכניות) לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תיכלל במניין השנים לעניין תשלום דמי גרירה. על התלמיד להודיע בכתב על הפסקת  לימודיו במועד בו הפסיק. אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.  

  החוק אינו חל על מי שלימודיו הופסקו בשל עבירות משמעת. 

  החוק אינו חל על מי שהפסיק לימודיו בתכנית אחת במסלול דו חוגי.

   

  בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

   

  פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים

  תלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ז ויסיימו את התואר כולו בהצטיינות (במסלול דו-חוגי/משולב - הצטיינות בשני החוגים), יהיו זכאים לפטור משכר לימוד עד 6 שעות עודפות מלימודי התואר הראשון. השעות העודפות יילמדו במקביל לקורס/ים אחרים מהתכנית הרגילה. לצורך הזיכוי על התלמיד לפנות ליחידה לשכר לימוד לאחר סיום הלימודים. בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש לקבלת התואר.

  תלמיד שיקבל בעתיד זיכוי אקדמי עבור שעות עודפות אלה בלימודיו לתואר ראשון אחר או לתואר שני, יחויב בשכר לימוד עבורן.

   

 • דוגמאות

  1. בתכנית לימודים במסלול מורחב, בו נמשכים הלימודים לתואר ראשון באופן תקני 3 שנים, ומספר שעות התקן לתואר הוא 120 ש"ס, יחושב אחוז שכר הלימוד כדלקמן:

   

  סה"כ שכר הלימוד לתואר – 300%=100% שכר לימוד שנתי x 3 שנים.

   

  אחוז שכר הלימוד לש"ס – 2.5% = 120 ש"ס: 300%.

   

  תכנית הלימודים הנורמטיבית השנתית בחוג זה, כמוגדר לעיל, היא 40 ש"ס

   

  (40 ש"ס = 3 שנים : 120 ש"ס)

   

  תלמיד הלומד בתכנית 40 ש"ס בשנה, ישלם 100% שכר לימוד בשנה זו

   

  (100% = 2.5% x 40 ש"ס)

   

  תלמיד הלומד בתכנית 35 ש"ס בשנה, ישלם 87.5% שכר לימוד בשנה זו

   

  (87.5% = 2.5% x 35 ש"ס)

   

  תלמיד הלומד בתכנית 44 ש"ס בשנה, ישלם 110% שכר לימוד בשנה זו

   

  (110% = 2.5% x 44 ש"ס)

   

  2. אם התלמיד לומד בשתי תכניות לימוד, יחושב אחוז שכר הלימוד לש"ס ע"י חלוקה של סה"כ שכר הלימוד לתואר בסה"כ השעות לתואר בשתי התכניות יחד.

  לדוגמא, אם באחת התכניות מספר שעות התקן לתואר במסלול הדו חוגי הוא 60 ש"ס ובתכנית השנייה - 74 ש"ס, סה"כ שעות התקן לתואר הן:

   

  134 ש"ס = 74 ש"ס + 60 ש"ס

   

  אחוז שכר הלימוד לש"ס לתלמיד הלומד בתכניות אלה יהיה:

   

  2.24% = 134 ש"ס : 300%

   

  3. היקף לימודים המחייב שכר לימוד הנמוך מ-50% השנתי

  דוגמא: תלמיד שאחוז שכר הלימוד שלו לש"ס הוא 2.5%, וילמד 15 ש"ס בשנה, ישלם 47.5% שכר לימוד בשנה זו, לפי החישוב הזה:

       1) 37.5% שכר לימוד = 2.5% x 15 ש"ס.

       2) 47.5% שכר לימוד = 10% תקורה + 37.5% שכר לימוד.

   

 • מעמד מיוחד

  מעמד מיוחד

  מעמד מיוחד מלימודי התואר הראשון – תואר 01

  תלמיד הלומד במעמד מיוחד (לא כולל לימודי חוץ להם ייקבעו תקנות ותעריפים שונים) יחויב לכל שעה סמסטריאלית 2.5% משכר הלימוד היסודי המלא (ללא הפחתה של תואר ראשון) ותשלומים נלווים.

   

  מעמד מיוחד מקוון - תואר 09

  מסלול בו לומדים שלושה קורסים מקוונים מתואר ראשון. העומדים בהצלחה בקורסים יתקבלו לתואר ראשון. במסלול זההתעריף לכל שעה סמסטריאלית הוא 2.5% משכר הלימוד היסודי המלא לפי תעריף תואר ראשון, וללא תשלומים נלווים. תלמיד שיתקבל לתואר ראשון יחולו עליו תקנות לתואר ראשון, לרבות תשלומים נלווים.

   

  לימודי השלמה לקראת תואר שני – תואר 03

  תלמיד הלומד קורסים מלימודי התואר הראשון לקראת תואר שני יחויב לכל שעה סמסטריאלית 5% משכר הלימוד היסודי המלא (ללא הפחתה של תואר ראשון ) ותשלומים נלווים.

  תלמיד הלומד בפקולטה למדעי הרוח ואומניות עד 12 ש"ס החיוב בכל שנה יהיה בתעריף של 5% לש"ס והחל מהשעה ה-13 בשנה יחויב בתעריף של 2.5% לש"ס.

  חישוב שכר הלימוד יהיה לכל שנה בנפרד.

   

  תלמיד שלמד במעמד מיוחד (לימודי השלמה) באוניברסיטת תל אביב ויתקבל לאחר מכן ללימודים לקראת תואר ולתלמיד שכזה יוכרו קורסים שלמד במעמד מיוחד. בגין לימודיו לקראת תואר שני יקבל זיכוי עפ"י התעריף ששלם בלימודי השלמה ויחויב בתשלום ההפרש שבין התעריף לש"ס בתחום לימודיו בתואר שני לבין התעריף לש"ס בלימודי השלמה. תלמיד ששילם בלימודי השלמה לפי תעריף של 5% לש"ס לא יחויב בגין הפטורים שיוכרו ללימודי התואר השני.

   

  תלמידים הלומדים במעמד מיוחד קורסים מתואר ראשון,  במסגרת ההסכם בין מוסדי עם אוניברסיטאות אחרות, החיוב בשכר לימוד מחושב משכר הלימוד היסודי המופחת של תואר ראשון)

   

  תלמידים צעירים המתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בטרם סיימו את בחינות הבגרות, יחויבו על-פי שכר הלימוד המופחת.

   

  תלמיד במעמד מיוחד באקדמיה למוסיקה ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-100% שכר לימוד בשנה.

 • חוג לאחר תואר

  לימודים בחוג לאחר תואר (בחוג דו-חוגי אחד) או לימודים בחוג אחד בתכנית לימודים דו-חוגית

  לימודים בחוג לאחר תואר (בתכנית דו חוגית אחת) אחוז שכר הלימוד השנתי לפי הנוסחה:

   

  אחוז שכר

  הלימוד השנתי

     =  

  מספר שעות

  הלימוד בפועל  

  X  

  מספר שנות התקן לתואר כפול 50

  מספר שעות התקן לתואר

   

  תוספת תקורה תחול על תלמיד הלומד בהיקף לימודים המחייב תשלום הנמוך מ-25% משכר הלימוד השנתי.

   

  תלמיד הלומד מעבר למספר שנות התקן לתואר חייב בתוספת גרירה

   

  תלמיד הלומד בחוג לאחר תואר בחוג מורחב - שכר הלימוד יחושב כמפורט בפרק עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון.

   

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block