עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • תואר שני

  עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני

  התעריף לש"ס, לכל המתקבלים ללימודי התואר השני, יהיה זהה במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.

   

  כיוון שבמסלול עם תזה, מספר השעות לתואר נמוך יותר, בגין התזה יוזנו בכל חוג מספר שעות לימוד, כך שבסך-הכול מספר השעות יהיה זהה בשני המסלולים.

   

  לדוגמה:

  בחוג שמספר השעות ללא תזה הוא 40, התעריף ל-1 ש"ס הוא 5%. באותו חוג, במסלול עם תזה, מס‘ השעות הוא 32, ולכן יוזנו בחוג זה 8 ש"ס בגין התזה, כך שהתלמידים בשני המסלולים יחויבו בתעריף זהה, וסה"כ ב-200% תשלום מינימלי לתואר.

   

  אופן חישוב שכר הלימוד הוא בהתאם לנוסחה שלהלן:

   

  אחוז שכר

  הלימוד השנתי

     =  

  מספר שעות

  הלימוד בפועל  

  X  

  2 (שנות התקן לתואר) כפול 100

  מספר שעות התקן לתואר

   

  א. בכל אחת משתי השנים הראשונות, החיוב לפי חלקיות לימודיו, אך לא פחות מ-50% שכר לימוד בשנה (חל גם על תלמיד הרשום רק ללימודי שפות).

  • תלמיד שהחל לימודיו בסמסטר ב' או הפסיק בסמסטר א' יחויב במינימום 25% שכר לימוד.
  • תלמיד שיסיים את שמיעת הקורסים בסמסטר הרביעי ויצבור שכר לימוד בשיעור של 200% במשך שנתיים ברצף (עד תום הסמסטר הרביעי), ישלם במהלך השנה השנייה ללימודיו שכר לימוד לפי חלקיות לימודיו ותשלומים נלווים ללא תוספת תקורה וללא חיוב בשכר לימוד מינימלי של 50%.
  • תלמיד כנ"ל שהחל לימודיו לתואר בסמסטר ב' והסמסטר הרביעי יחול בסמסטר א' של השנה השלישית ללימודים, יהיה זכאי לשלם בסמסטר א' (סמסטר רביעי ) לפי חלקיות לימודיו  (ללא מינימום ) רק אם יסיים את שמיעת הקורסים לתואר בסמסטר זה. אם יירשם לקורסים גם בסמסטר ב' יחויב בשנה השלישית עפ"י חלקיות  לימודיו כמפורט בסעיף ב' להלן.

   

  ב.  בשנה השלישית והרביעית (מיום תחילת לימודיו בתכנית), החיוב יהיה לפי היקף השעות בתוספת גרירה.

       תלמיד שילמד בהיקף של 50% שכ"ל ומעלה תוספת הגרירה תבוטל.

       תלמידים במסלול MD/MPH  פטורים מגרירה בשנה השלישית והרביעית לתואר שני.

   

   ג. החל מהשנה החמישית (מיום תחילת לימודיו בתכנית) החיוב יהיה לפי היקף השעות ובתוספת גרירה.

   

  ד. תלמיד המגיש עבודה בסמסטר ב' או נבחן בבחינה בסמסטר ב‘ המתייחסת לקורס שלמד בסמסטר א', לא יחויב בתשלום נוסף בסמסטר ב‘. החלטה זו אינה חלה על הגשת עבודת תזה, בחינת גמר או כל מטלה שאינה נוגעת לקורס שרשום בסמסטר א'.

   

  ה.  במהלך הלימודים לתואר שני זכאי התלמיד, באישור הפקולטה, ללמוד עד 6 שעות סמסטריאליות עודפות לצרכי העשרה (מעבר למכסת השעות לתואר), ללא תשלום (בסמסטר א' ו/או ב').

   

  הזיכוי הכספי יינתן בסיום הלימודים על סמך אישור החוג (בכפוף לתקנות שמפורטות בסעיפים א עד ג לעיל).

   

  על התלמיד לפנות למזכירות החוג עם סיום לימודיו. להלן הקריטריונים לפיהם תאשר הפקולטה קורס עודף:

  1. הקורס אינו מחליף קורס בו נכשל הסטודנט
  2. הקורס אינו מחליף קורס חובה או קורס המהווה תנאי מוקדם לקורס אחר מלימודי התואר
  3. הקורס אינו קורס שלא מולאו בו הדרישות (שהציון הסופי בו הוא 260/230/250, 220 ,240 ,350)
  4. הקורס אינו מהווה חזרה על קורס שכבר נלקח

   

  תלמיד שקיבל פטור אקדמי בגין קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב, בלימודי השלמה או בשעות עודפות בתואר ראשון, יחויב בהפרש שבין תעריף שכר לימוד המתחייב עפ"י תחום לימודיו בתואר השני לבין התשלום ששולם עבור הקורס/ים במסגרת לימודיו בלימודי השלמה.

   

  ו. תלמיד שהתקבל לשנת השלמות (במעמד מיוחד) – יחולו עליו תקנות שכר הלימוד של תלמידים במעמד מיוחד, כמפורט להלן. 

   

  תלמיד שהתקבל לתואר שני, בתנאי שילמד לימודי השלמה במקביל ללימודי התואר השני - שכר הלימוד שלו יורכב מצרוף שכרי הלימוד: בגין קורסי התואר השני התעריף יהיה לפי כללי תואר שני, ובגין קורסי לימודי ההשלמה - התעריף יהיה לפי מעמד מיוחד.

   

 • התמחות נוספת

  שכר לימוד להתמחות נוספת בתואר שני לבעלי תואר שני

  התשלום יהיה לפי חלקיות הלימודים. אחוז שכר הלימוד לש"ס יהיה בהתאם לתעריף לשעה סמסטריאלית בתואר שני במסלול עם תזה ללא בדיקת מינימום שכר לימוד וללא תקורה (לימודי המשך במב"ע – ראה טבלה לימודי תעודה ותכניות מיוחדות).

   

 • לימודי צבירה

  לימודי צבירה לקראת תואר שני

  תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מרב זמנם ללימודים ולסיים את חוק לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור, בחלק מהיחידות, לפני תחילת הלימודים, במסלול לימודי צבירה, מסלול לימודים לקראת תואר שני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי.  

  • במסלול הצבירה ניתן ללמוד עד 75% מסך השעות הנדרשות לתואר, ולקבל הכרה בלימודים אלה עם המעבר למסלול הרגיל.
  • בפקולטה למדעי הרוח ניתן ללמוד במסלול צבירה לכל היותר שנתיים ועד 50% מסך השעות הנדרשות לתואר

   

  תלמיד הלומד במסלול לימודי צבירה ישלם לכל ש"ס עפ"י התעריף של אותו חוג לתואר שני. התשלום הוא לפי מספר השעות הנלמדות. לא חלים במסלול זה כללי שכר הלימוד לתואר שני, כמו מינימום 50% שכר לימוד לשנה ותוספת גרירה.

  עם ההתקבלות לתואר שני חלות תקנות שכר הלימוד לתואר שני.

   

   

   

   

 • השלמת תזה

  שכר לימוד להשלמת תזה בתואר שני לבעלי תואר שני

  בגין השלמת תזה (או עבודה שוות ערך לתזה עפ"י סעיף 39 לתקנון תלמידי מחקר):

   

  יעמוד שכר הלימוד על 25% שכ"ל  לכל שנה (עבור תזה וקורסים בהיקף של עד 4 ש"ס) + תשלומים נלווים . במסגרת זו יבצע התלמיד עבודת גמר ויוכל ללמוד קורס /ים בהיקף של עד 4 ש"ס לשנה. אם יירשם לקורסים בהיקף גדול מ-4 ש"ס יחויב עבור כל ש"ס נוסף עפ"י התעריף לש"ס בתואר שני  בהתאם לתחום לימודיו.

   

  (במסלול זה גם בפקולטה לאמנויות ולמדעי הרוח לימודי שפות מחויבים בתשלום עפ"י היקף שעות הקורס).

 • מעמד מיוחד

  תלמיד הלומד במעמד מיוחד קורסים מלימודי התואר השני (רשום לתואר 02) ישלם לכל ש"ס עפ"י התעריף של אותו חוג לתואר שני ותשלומים נלווים במלואם. לא כולל לימודי חוץ להם ייקבעו תקנות ותעריפים שונים.

   

  התקנות עבור לימודי השלמה תואר 03 (תואר ראשון, מעמד מיוחד)

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block