Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מנהל/ת ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה (JB-356) הספרייה המרכזית פנימי 01/10/2020
רכז/ת רכש מקומי (JB-355) יחידת הספקה/אגף הכספים כלכלה ותקציבים פנימי 30/09/2020
עובד/ת תחזוקה (JB-354) הפקולטה להנדסה פנימי 30/09/2020
מהנדס/ת מעבדת הוראה מתקדמת במבנה המחשב (JB-336) הפקולטה להנדסה חיצוני 30/09/2020
רכז/ת כוח אדם (JB-353) אגף משאבי אנוש פנימי 29/09/2020
מנהל/ת מדור קומת קריאה ב' (JB-351) הספרייה המרכזית פנימי 23/09/2020
אחראי/ת מאגרי מידע וטכנולוגיות דיגיטליות (JB-352) החוג לתולדות האמנות/הפקולטה לאמנויות פנימי 23/09/2020
עובד/ת תחזוקה (JB-344) הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס חיצוני 23/09/2020
רכז/ת סגל זוטר ומלגות (JB-339) הפקולטה לניהול חיצוני 23/09/2020
מנהל/ת חשבונות (JB-350) הספרייה המרכזית פנימי 23/09/2020
רכז/ת שכר לימוד (JB-349) היחידה לסטודנטים מחו"ל פנימי 21/09/2020
רכז/ת ניהולי/ת (JB-346) הפקולטה למדעי החיים פנימי 21/09/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים ביה"ס למדעי המחשב בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2020
משרה סגל אקדמי ביה"ס למדעי המחשב בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2020

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block