Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מנהל/ת מדור כוח אדם ובקרה (JB-254) אגף משאבי אנוש פנימי 02/02/2020
מזכיר/ת מינהל (JB-248) הפקולטה להנדסה חיצוני 02/02/2020
עוזר/ת גזבר (JB-208) אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 02/02/2020
מנהל/ת מדור רכש ספרים (JB-253) הספרייה המרכזית פנימי 30/01/2020
עוזר/ת מינהלי/ת בכיר/ה (JB-228) הפקולטה להנדסה חיצוני 30/01/2020
רכז/ת חשבון שכר לימוד (JB-252) אגף רישום ומנהל תלמידים פנימי 29/01/2020
עובד/ת תחזוקה (JB-245) הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 29/01/2020
רכז/ת דוקטורנטים (JB-243) המזכירות האקדמית חיצוני 28/01/2020
הנדסאי/ת מכשור ובקרה (JB-241) ביה"ס לרפואת שיניים/הפקולטה לרפואה חיצוני 28/01/2020
רכז/ת ועדת אתיקה (JB-251) הפקולטה לרפואה פנימי 26/01/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודי מזרח אסיה החוג ללימודי מזרח אסיה חיצוני 12/03/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית חיצוני 05/02/2020
משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים הפקולטה להנדסה וביה"ס למדעי המחשב חיצוני 31/01/2020

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block