Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד. מידע כללי לגבי תהליך איוש משרה באתר מדור גיוס והשמה.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
מרכז/ת לימודים (JB-310) בית הספר למוזיקה חיצוני 12/07/2020
מזכיר/ת התוכנית להסבת אקדמאים בחוג לסיעוד (JB-314) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה פנימי 12/07/2020
טכנאי/ת מעבדת הוראה שנה א' (JB-306) ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה- הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 05/07/2020
מזכיר/ת סגן הרקטור (JB-311) לשכת הרקטור פנימי 05/07/2020
רכז/ת לענייני מינהל (JB-312) דקאנט הסטודנטים פנימי 05/07/2020
מזכיר/ת שירותי סטודנטים (JB-313) דקאנט הסטודנטים פנימי 05/07/2020
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה לחברי סגל בכיר במסלול מורים בפקולטה להנדסה הפקולטה להנדסה חיצוני 31/07/2020

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block