עיקרי התקנות ואופן חישוב שכר-הלימוד

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • הגדרות שכר לימוד

  א. במהלך לימודיו ישלם הסטודנט שכר לימוד יסוד עבור כל אחד מהתארים שילמד, בתוספת תשלומים נלווים, וחיובים נוספים בהתאם לכללים המפורטים בהגדרות שלהלן:

  • שכר לימוד יסוד – שכר הלימוד, כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. לתעריפים >
  • תשלומים נלווים – שירותי אבטחה ושירותי רווחה. התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל התלמידים בין אם למדו בסמסטר אחד או בשני סמסטרים, במהלך שנת הלימודים וללא תלות באחוז שכר לימוד שנתי.
  • שנות תקן לתואר – מספר השנים המינימלי לקבלת התואר. לטבלת שנות התקן לתואר >
  • תקורה – 10% משכר לימוד יסוד. במהלך שנות התקן, חייב בתקורה תלמיד הלומד פחות מ-50% משכר הלימוד השנתי בתואר בכל אחד מהתארים. (בסמסטר א' ובסמסטר ב‘, לא כולל סמסטר קיץ) תלמיד הלומד רק סמסטר אחד בשנה בהיקף נמוך מ-25%, ישלם תקורה בשיעור של 5% בלבד. תוספת תקורה אינה מצטברת למינימום שכר הלימוד לתואר.

   

  ב. גרירת לימודים – לימודים מעבר לשנות התקן, מחויבים בדמי גרירה בשיעור של 10% לשנה (5% לסמסטר) לרבות גרירה של עבודה/בחינה. תוספת גרירה זו אינה מצטברת למינימום שכר הלימוד לתואר.

  • ספירת שנות התקן לתואר של תלמיד המחליף את כל תכניות לימודיו, תחל ביום תחילת לימודיו בתכניות החדשות.
  • ספירת שנות התקן לתואר של תלמיד המחליף אחת מתכניות לימודיו, תחל ביום תחילת לימודיו בתכנית הוותיקה מבין התכניות שבהם הוא לומד.
  • תלמיד יחויב רק בתוספת אחת גרירה או תקורה בגין אותו תואר באותה שנת לימודים

  *תלמידים שסיימו את חובות למידת הקורסים בשנה"ל תש"ף ולא יהיו רשומים לקורסים בשנה"ל תשפ"א ובשל הקורונה מועד הגשת החובה האחרונה לתואר: העבודה/ תזה/בחינת גמר/ דוקטורט לשיפוט עד 31.12.2020 יהיו פטורים מתשלום גרירת לימודים.

   

  ג. שעות התקן לתוארמכסת השעות (שעות סמטריאליות) לתואר שנקבעה לכל תכנית לימודים בהתאם לתקנות האקדמיות. שעות התקן לתואר אינן אחידות בתכניות הלימוד השונות. מכסת השעות מפורסמת בידיעוני הפקולטות. מכסת השעות עשויה להשתנות בעקבות שינוי בתכנית הלימודים. שינוי מכסת השעות יגרור חישוב שכר הלימוד רטרואקטיבית מתחילת הלימוד לתואר.

   

  ד. מספר שעות הלימוד – מספר השעות הסמסטריאליות אליהן רשום התלמיד בפועל. לרבות קורסים עודפים, לימודי השלמה, קורסים חוזרים וקורסים שניתן מהם פטור אקדמי, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

   

  ה. אחוז שכר הלימוד השנתי – עלות שכר הלימוד לשנה בהתאם לרישום לקורסים ולתארים השונים.

   

  אחוז שכר הלימוד לש"ס         =

   x 100 מספר שנות התקן לתואר

  מספר שעות התקן לתואר


   

  אחוז שכר

  הלימוד השנתי

     =  

  מספר שעות

  הלימוד בפועל  

  X  

   x 100 מספר שנות התקן לתואר

  מספר שעות התקן לתואר

   

  מספר השעות בפועל – כל קורס שרשום במערכת.

   

  ו. הצמדה למדד – שכר הלימוד צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020. ולא יפחת משכר הלימוד שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

   

  ז. פטור אקדמי מקורסים בגין לימודים קודמים – פטור כספי משכר לימוד יינתן רק עבור קורסים שנלמדו במוסד מוכר להשכלה גבוהה באותה רמת תואר ובכפוף לכך שלא קיבל תואר בגין אותם קורסים. פטורים אחרים יחויבו בתשלום.

   

  ח. לימוד שפות – קורסי שפה שאינם חלק מהדרישות לתואר מחויבים בתשלום נוסף (עיקרי התקנות - לימודי שפות).

   

  ט. אנגלית מתקדמים א ' – מחויב בתשלום נוסף (עיקרי התקנות - לימודי שפות).

   

  י. אנגלית מתקדמים ב' – פטור מתשלום אם נלמד במהלך שנה"ל (סמסטר א או  ב') מחויב בתשלום אם נלמד בקיץ

   

  יא. תושב חוץ – שכר הלימוד לתושב חוץ גבוה ב- 25%  משכה"ל היסודי השנתי.

   

  יב. מימון מגורם חיצוני – מימון במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב- 25% משכה"ל היסודי השנתי .

   

 • עיקרי התקנות

  א. תלמיד הלומד לקראת תעודה או תואר

  תלמיד הלומד לקראת תעודה או תואר, חייב בתשלום שכר לימוד ברצף מדי שנה עד לסיום כל חובותיו ולהיותו זכאי לתואר – כולל הגשת עבודות, בחינות, עבודות גמר וכדומה. מועד הזכאות לתואר הוא היום בו השלים התלמיד את חובתו האחרונה לתואר, השתתף בבחינה או הגיש עבודה, ארכה אקדמית להגשת עבודה/בחינה – אינה פוטרת מתשלום שכר לימוד. שכר לימוד מחושב בהתאם לסמסטר בו הוגשה העבודה/בחינה.

   

  תלמידים שיקבלו ארכה אקדמית להגשת עבודה, למעט תזה, ויגישו את העבודה עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים יחויבו בגין העבודה בגרירה לסמסטר א' ללא תשלומים נלווים.

   

  הזיכוי בתשלומים הנלווים יבוצע בעת חתימה על טופס סיום לימודים ובתנאי שהתלמיד לא ממשיך ללמוד בתארים אחרים באותה שנת לימודים.

   

  ב. התקנות שלהלן חלות על כל התלמידים, חדשים וממשיכים.

   

  ג. התקנות שלהלן מתייחסות לסמסטר א' ו-ב' של כל שנת לימוד. לתקנות לגבי עונת לימודי הקיץ >

   

  ד. תלמיד הלומד במקביל לקראת יותר מתואר אחד: תלמיד שלומד במקביל לקראת יותר מתואר אחד (כגון משפטים וכלכלה או 3 חוגים במסלול דו-חוגי), ישלם את שכר הלימוד הנובע מצירוף שכר הלימוד שיידרש בגין כל תואר בנפרד (החיוב בתקורה/גרירה יחול על כל תואר בנפרד על פי התקנות).

   

  ה. לימודי השלמה

  לימודי השלמה או קורסים עודפים אינם נספרים בשעות התקן לתואר, ועל כן יחויבו בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד המינימלי לתואר.

   

  התשלום ללימודי השלמה יחושב, החל מתשע"ז לפי 5% לש"ס[1]..

   

  ו. ביטול קורס במועד המותר

  יש לשים לב כי כל קורס שיהיה רשום במערכת יחויב בתשלום. על כן מומלץ לתלמיד שהחליט שלא ללמוד בקורס מסוים לבטלו עד המועד המותר.

   

  ז. חוגי לימוד בהם הרישום לקורסים מתקיים פעמיים בשנה

  לצורך חישוב שכה"ל השנתי בחוגי לימוד בהם הרישום לקורסים מתקיים פעמיים בשנה (לפני כל סמסטר), יתבקש התלמיד, להודיע בעת הרישום לקורסים של סמסטר א', כמה ש"ס בכוונתו ללמוד בסמסטר ב'. לאחר הרישום לקורסים לסמסטר ב' ההצהרה תתעדכן בהתאם לכך.

    

  ח. שינוי מכסת השעות לתואר במהלך הלימודים

  אם במהלך שנות הלימודים לתואר תשתנה מכסת השעות הנדרשת לתואר (כתוצאה מהחלטה אקדמית, שינוי מסלול לימודים, שינוי בהרכב החוגים וכדומה), אחוז שכר הלימוד לש"ס יחושב לפי המכסה המעודכנת ובהתאם לכך יחושב שכר הלימוד, על פי התעריף החדש, מתחילת הלימודים לתואר.

   

  סעיפים ה'-ח' חלים רק על תלמידי תואר ראשון, שני ותעודת הוראה.


   [1]בפקולטה למדעי הרוח ואומנויות, עד 12 ש"ס בשנה. החיוב יהיה בתעריף של 5% לש"ס. החל מהשעה ה-13 החיוב יהיה בתעריף של 2.5% לש"ס (היקף השעות מתייחס לכל שנה בנפרד)

 • מינימום שכ"ל נדרש לתואר

  הנתונים לאופן חישוב שכר הלימוד לכל התארים

  מספר שנות התקן לתארים השונים ומינימום שכה"ל המצטבר הנדרש  לכל תואר

   

  חוג

  שנות תקן לתואר -  תקופת הלימודים המינימלית לקבלת התואר

  מינימום שכר לימוד לתואר (אחוז שכר הלימוד המצטבר בהתאם לשנות התקן)

  תואר ראשון

   

   

  אדריכלות

  5

  500%

  הנדסה, ביה"ס למוזיקה

  4

  400%

  פיזיותרפיה, סיעוד

  4

  400%

  חשבונאות (החל משנת הלימודים תשפ"א)

  3.5 350%

  משפטים

  3.5

  350%

  ריפוי בעיסוק

  3.5

  350%

  הפרעות בתקשורת

  3.5

  350%

  מדע והנדסה של חומרים ובכימיה

  4.5

  450%

  סיעוד – לאחים ולאחיות מוסמכים

  2

  200%

  סיעוד-הסבה לבוגרי תואר ראשון

  3.5

  350%

  קולנוע - מסלול הפקה

  4

  400%

  חוג דו-חוגי אחד

  3

  150%

  כל השאר *

  3

  300%

  ביה"ס לרפואה

  3 לתואר ראשון

  300%

   

  3 לשנים הקליניות

  300%

  ביה"ס לרפואת שיניים

  3 לתואר ראשון

  300%

   

  3 לשנים הקליניות

  300%

  תואר שני

   

   

  ביה"ס לרפואה לבעלי תואר ראשון

  4

  400%

  תואר שני בייעוץ חינוכי

  2.5

  250%

  ייעוץ חינוכי לגיל הרך

  2.5

  250%

  כל השאר

  2

  200%

  תעודת הוראה

  2

  100%

   

   

   

 • לימודי שפות

  אנגלית מתקדמים א'

  תלמיד המשתתף בקורס באנגלית ברמה "מתקדמים א'" במהלך שנת הלימודים, ישלם עבורו בנפרד ובנוסף לתשלומי שכר הלימוד הרגילים בהם הוא חייב.

   

  תלמיד המפסיק את לימודיו באוניברסיטה והרשום גם לקורס באנגלית, מתבקש להודיע על הפסקת לימודיו גם ביחידה להוראת שפות זרות.

   

  תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו בקורס במהלך ארבעת השבועות הראשונים יחויב ב-50% מעלות הקורס. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו החל מהיום הראשון של השבוע החמישי לקורס, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

   

  אנגלית למתקדמים ב'

  תלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני (לא כולל מעמד מיוחד) לא יחויבו בתשלום נוסף עבור קורס אנגלית למתקדמים ב', הנלמד במהלך סמסטר א' ו/או ב' (לא כולל עונת לימודי קיץ). הקורס לא ייספר במכסת שעות התקן לתואר ולא במספר שעות הלימוד שאליהן התלמיד רשום בפועל (לא ישולם עבורן שכר לימוד בסמסטר א' או ב' ).

   

  לימודי שפות

  תלמיד לתואר ראשון או שני בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות לא יחויב בתשלום נוסף, על מינימום שכר הלימוד לתואר, עבור קורסי שפה (למעט אנגלית) שהם חלק מדרישות הלימודים לתואר. תלמיד כנ"ל הרשום רק לקורסי שפות בשנת הלימודים יחויב בגינם בתשלום נוסף עפ"י התעריפים המפורטים להלן. כמו כן יחויב בתשלום נוסף לפי התעריפים שלהלן, תלמיד הרשום ללימודי שפות שאינם חלק מדרישות התואר.

  • החיוב בגין שפה זרה, משנה"ל תשע"ז 255 ₪ ל-1 ש"ס

   

  תלמיד שנרשם לקורס שפות שהינו חלק מהדרישות לתואר ולא עמד במטלות של הקורס ו/או נכשל בקורס ולפיכך הקורס הועבר למסגרת עודפת יחויב רטרואקטיבית עבור הקורס עפ"י התעריף לעיל.

   

  קורס שיומר לקורס בחירה יחויב בתשלום עפ"י אחוז שכר לימוד לש"ס שנקבע לתלמיד בתחום לימודיו ובכפוף לתקנות  שכ"ל לתואר ראשון / לתואר שני .

   

  תלמידים שהחלו את לימודי התואר הראשון במדעי הרוח בתש"ף, מכסת הלימודים כוללת את קורסי השפה. לכן החיוב בגין קורסי השפה הוא בהתאם לאחוז לש"ס לתואר, היות וקורסי השפה הם חלק ממכסת הלימודים בתואר.

   

  תלמיד מדעי הרוח שהחל את לימודיו בתש"ף שלא יעמוד במטלות הקורס /או נכשל בקורס, ולפיכך הקורס הועבר למסגרת עודפת, יחויב רטרואקטיבית עבור הקורס עפ"י התעריף לעיל.

   

  תלמיד בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמניות שהחל ללמוד קורסי שפות שהם חלק מהדרישות לתואר, במסגרת לימודי השלמה, יחויב בשכר לימוד עבור לימודי השפות בהיותו בלימודי השלמה, אך מי שיעבור בשנה העוקבת ללימודי התואר השני (באותה תכנית) יזוכה בשכר הלימוד ששולם עבור קורסי שפות בתום שנת הלימודים הראשונה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block